Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 maja 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007 r. i Zarządzeniem Nr 0152-23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota - przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc - sekretarz komisji
  3. Bożena Szewczuk - członek komisji
  4. Daniel Adamczyk - członek komisji
  5. Ryszard Cieszyński - członek komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” proponuję powołać Komisję Przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota - przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc - sekretarz komisji
  3. Bożena Szewczuk - członek komisji
  4. Daniel Adamczyk - członek komisji
  5. Ryszard Cieszyński - członek komisji.