Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-49/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wykazu dokumentacji organizacyjnej i inwentaryzacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0152-49/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 sierpnia 2008 r.


w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wykazu dokumentacji organizacyjnej i inwentaryzacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; nr 113; poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 1116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do weryfikacji wykazu dokumentacji organizacyjnej i inwentaryzacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, w związku z realizacją Porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16. W skład komisji wchodzą:

  1. Teresa Drążek - przewodnicząca komisji,
  2. Piotr Romanicz – członek komisji,
  3. Swietłana Sochaj – członek komisji,
  4. Sylwia Skrzyniarz – członek komisji.

§ 2. Zobowiązuję Komisję do realizacji zadania określonego w § 1 w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r. Komisja przekaże Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino protokół z wykonania zadania. Po wykonaniu zadania Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 przekazanie stosownej dokumentacji oraz majątku ruchomego będącego we władaniu tej jednostki powinno nastąpić do dnia 31 sierpnia 2008 r., na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Powołanie Komisji do weryfikacji wykazu dokumentacji organizacyjnej i inwentaryzacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie ma na celu sprawdzenie kompletności dokumentacji przekazywanej przez Powiat Gryfiński jednostki. W skład komisji wchodzą Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Naczelnik i pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj