Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-50/08 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 04 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-50/08
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 04 września 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie § 10 ust. 16 Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia konkursu  na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w składzie:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska – Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

§3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych  z rozstrzygnięciem niniejszego konkursu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu.
W skład Komisji proponuję powołać:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska – Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji

Sporządziła:
E. Urbańska