Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-30/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-30/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 maja 2008 r.


w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 44, art. 47, art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M F Nr 7, poz. 58).

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków budżetu Gminy.

§ 2. Burmistrz kontroluje podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych w zakresie przestrzegania:

  1. realizacji procedur kontroli wydatków w tym zgodności z planem finansowym;
  2. zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki;
  3. sposobu wykorzystania wyników kontroli.

§ 3. Szczegółowe zasady wykonywania nadzoru przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania środkami publicznymi zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych urzędu, osoby zajmujące samodzielne stanowiska, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz Prezesów spółek prawa handlowego w których gmina posiada więcej niż 50 % udziałów do sporządzenia procedur (regulaminów i instrukcji) regulujących kwestię prawną wykonywanych zadań lub zaktualizowania procedur (regulaminów i instrukcji) już funkcjonujących.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-29/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu i procedur kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino.

§ 6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Potrzeba zmiany Regulaminu Kontroli Wewnętrznej podyktowana jest nowelizacją przepisów regulujących zasady jej działania oraz potrzebą aktualizacji rozwiązań organizacyjnych związanych ze zamianą zasad funkcjonowania stanowiska ds. kontroli wewnętrznej.

Inspektor Kontroli Wewnętrznej
Grzegorz Jastrowicz