Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-62/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjno – Kasacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2008r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152-62/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjno – Kasacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 0152-62/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjno – Kasacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej §1. otrzymuje brzmienie:

„§1. Powołuję Stałą Komisję Likwidacyjno – Kasacyjną mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy w następującym składzie:

  1. Robert KLECHA – przewodniczący;
  2. Zenon TRZEPACZ – wiceprzewodniczący;
  3. Henryk NOWAKOWSKI – członek.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiana zarządzenia wynika z zatrudnienia pana Zenona TRZEPACZA – podinspektora na czas przebywania na zwolnieniu lekarskim pana Bronisława TESSARA i powierzenia mu obowiązków Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Kierownik Gminnego Centrum Reagowania

Robert Klecha

 

Sporządził:
Henryk Nowakowski