Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-43/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 lipca i 24 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-43/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca  2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 lipca i 24 lipca 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 lipca i 24 lipca 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXVIII/261/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Czepino i Daleszewo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXVIII/262/08 ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
NR XXVIII/263/08 zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
NR XXVIII/264/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/265/08 nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/266/08 nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Sobieradz oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/267/08 oddania w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Sportowej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/268/08 nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/269/08 nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/270/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/271/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVIII/272/08 zmiany Uchwały Nr III/18/06 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XXVIII/273/08 uchylenia uchwały Nr XIV/198/03 Rady Miejskiej    w Gryfinie z dnia 30 października 2003 r. Ośrodek Pomocy Społecznej
NR XXVIII/274/08 wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki     z NFOŚiGW Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXVIII/275/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXVIII/276/08 zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska / Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXVIII/277/08 rozpatrzenia skargi Kazimiery Dragan   na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXVIII/278/08 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXVIII/279/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXVIII/280/08 zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 17 lipca i 24 lipca 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXVIII sesji w dniu 17 lipca i 24 lipca 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.