Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-61/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-61/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 listopada 2008 roku


w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedury procesu windykacji należności obejmującej:

  1. Procedurę windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, będącą załącznikiem nr 1 do zarządzenia
  2. Procedurę windykacji należności cywilnoprawnych, będącą załącznikiem nr 2 do zarządzenia
  3. Procedurę postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym, będącą załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur procesu windykacji ma na celu ujednolicenie zasad prowadzenia postępowań windykacyjnych w Gminie Gryfino.
Procedura dotyczy procesów windykacji wszelkich należności Gminy Gryfino, której wierzycielem jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
Załącznik nr 1 do zarządzenia reguluje procedurę windykacji z tytułu podatków i opłat lokalnych. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wskazuje zasady prowadzenia postępowania windykacyjnego w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych oraz zasady udzielania ulg podatkowych oraz księgowania wpłat.
Załącznik Nr 2 odnosi się do procedur dotyczących zasad prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych.
Załącznik Nr 3 dotyczy postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym.
Celem wprowadzenia powyższych procedur jest doskonalenie procesu windykacji należności Gminy Gryfino.
Powyższe zarządzenie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2009 roku.

Sporządził:
Krystian Kosiński