Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-62/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 6 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-62/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 listopada  2008 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 6 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 6 listopada 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXXII/305/08 odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXII/306/08 powołania Wiceprzewodniczącego Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXII/307/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/308/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/309/08 oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/310/08 zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XXXII/311/08 zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XXXII/312/08 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
NR XXXII/313/08 ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
NR XXXII/314/08 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
NR XXXII/315/08 podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XXXII/316/08 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu Skarbnik Miasta i Gminy/ Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
NR XXXII/317/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, ul. Flisacza Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/318/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/319/08 oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/320/08 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXXII/321/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXXII/322/08 zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXXII/323/08 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
NR XXXII/324/08 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy/ Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXXII/325/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/326/08 ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXII/327/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy
NR XXXII/328/08 wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 6 listopada 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXII sesji w dniu 6 listopada 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.