Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-64/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-64/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 grudnia  2008 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXXIII/329/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIII/330/08 scalenia i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIII/331/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIII/332/08 przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIII/333/08 nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIII/334/08 nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, położonych w mieście Gryfino w obrębach ewidencyjnych nr 3 i 4 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIII/335/08 odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXXIII/336/08 określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XXXIII/337/08 zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXIII/338/08 zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XXXIII/339/08 uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
NR XXXIII/340/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 listopada 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXIII sesji w dniu 27 listopada 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.