Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-60/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-60/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 listopada 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z 2008r. Nr 171, poz. 1058)) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r., Zarządzeniem Nr 0152-23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2008r., Zarządzeniem Nr 0152-41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2008r., Zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Janina Major
  2. Mariusz Tarka
  3. Jacek Czaczyk
  4. Agnieszka Juszczak
  5. Beata Otto

§ 2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, a w przypadku jego nieobecności – zastępca naczelnika, we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób, o których mowa w § 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-35/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą podstaw prawnych regulujących kwestię przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych zaszła konieczność dostosowania zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

przygotowała:
J. Major