Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-21/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 0152-21/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  2 kwietnia  2008r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,  Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152 – 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.  W  Zarządzeniu Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia  2007r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie:

Sołectwo Bartkowo - opiekun: Czaczyk Jacek
Sołectwo Borzym - opiekun: Woldańska Jolanta
Sołectwo Chlebowo - opiekun: Włodarczyk Urszula
Sołectwo Chwarstnica - opiekun: Snoch Żaneta
Sołectwo Czepino - opiekun: Szczepaniak Barbara
Sołectwo Daleszewo - opiekun: Cieślak Daniel
Sołectwo Dołgie - opiekun: Rataj Kinga
Sołectwo Drzenin - opiekun: Makowska – Wilk Anita
Sołectwo Gardno - opiekun: Kida Małgorzata
Sołectwo Krajnik - opiekun: Jastrowicz Grzegorz
Sołectwo Krzypnica - opiekun: Pękalski Tomasz
Sołectwo Mielenko Gryfińskie - opiekun: Kuryło Renata
Sołectwo Nowe Czarnowo - opiekun: Sadowska Aneta
Sołectwo Parsówek - opiekun: Adamczyk Daniel
Sołectwo Pniewo - opiekun: Juszczak Agnieszka
Sołectwo Radziszewo - opiekun: Sochaj Swietłana
Sołectwo Sobiemyśl - opiekun: Waszczyk Maria
Sołectwo Sobieradz - opiekun: Rutkowska Longina
Sołectwo Steklinko - opiekun: Ludwiniak Leszek
Sołectwo Steklno - opiekun: Lefik Barbara
Sołectwo Stare Brynki - opiekun: Bielecka Małgorzata
Sołectwo Wirów - opiekun: Kozak Izabela
Sołectwo Wełtyń - opiekun: Grzegorczyk Agnieszka
Sołectwo Włodkowice - opiekun: Marczak Marta
Sołectwo Wysoka Gryfińska - opiekun: Szymańska-Ciepłucha Iwona
Sołectwo Żabnica - opiekun: Ekiert Joanna
Sołectwo Żórawie - opiekun: Głowacka – Krakowiak Iwona
Sołectwo Żórawki - opiekun: Dzierbicka Małgorzata”.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiany personalne na niektórych stanowiskach urzędniczych spowodowały konieczność wskazania innych pracowników Urzędu na opiekunów sołectw gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Więch