Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-20/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia w 2008r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w zamian za święta przypadające w soboty.

ZARZĄDZENIE NR 0152-20/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 kwietnia 2008r.


w sprawie ustalenia w 2008r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie w zamian za święta przypadające w soboty.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem  Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w 2008 roku dni wolne od pracy za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy – soboty:

  • za dzień 03 maja – dzień 02 maja,
  • za dzień 01 listopada – dzień 03 listopada.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 130 § 2 Kodeksu pracy - pracodawca  za święta przypadające w dni dodatkowo wolne od pracy (03 maja i 01 listopada 2008 r.) udziela pracownikom innego dnia wolnego. W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie dniami dodatkowo wolnymi od pracy będą 02 maja i 03 listopada 2008 r.

Sporządziła:
Beata Pluskota