Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lutego 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Organizacyjnego, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 1. Beata Pluskota,
 2. Angelika Szulc,
 3. Bożena Szewczuk,
 4. Krystyna Więch,
 5. Anna Wójciak,
 6. Ryszard Stempiński,
 7. Daniel Adamczyk.

§ 2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, a w przypadku jego nieobecności – zastępca naczelnika, we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób, o których mowa w § 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-38/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą personalną w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zaszła konieczność zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Organizacyjnego.
Proponuję powołać w skład Komisji Przetargowej:

 1. Beatę Pluskotę,
 2. Angelikę Szulc,
 3. Bożenę Szewczuk,
 4. Krystynę Więch,
 5. Annę Wójciak,
 6. Ryszarda Stempińskiego,
 7. Daniela Adamczyka.

Przygotowała: Angelika Szulc