Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego opracowaniem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 czerwca 2008r.


w sprawie powołania Komitetu Sterującego opracowaniem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1. W związku z pracami nad Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino powołuje się Komitet Sterujący.

§ 2. Zadaniem Komitetu sterującego jest praca przy:

 1. analizie SWOT,
 2. ustaleniu misji w sferze mieszkalnictwa gminy,
 3. identyfikacji szans i lokalnych zasobów gminy,
 4. identyfikacji problemów strategicznych.

§ 3. Komitet Sterujący powołuje się w składzie:

 1. Maciej Szabałkin – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Beata Kryszkowska – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Ewa Kubiak – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
 4. Janina Major – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
 5. Teresa Drążek - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
 6. Mariusz Tarka – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
 7. Krzysztof Czosnowski – Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
 8. Mariusz Andrusewicz – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich.
 9. Agnieszka Wernikowska – Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich.
 10. Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
 11. Krystyna Lamperska – Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
 12. Renata Kuryło – Referat Spraw Obywatelskich.
 13. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego.
 14. Bronisław Mela – Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 15. Rafał Mucha – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 16. Bożena Górak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 17. Magdalena Chmura - Nycz – Radna Rady Miejskiej.
 18. Tadeusz Figas – Radny Rady Miejskiej.
 19. Kazimierz Fischbach – Radny Rady Miejskiej.
 20. Rafał Guga – Radny Rady Miejskiej.
 21. Lidia Karzyńska - Karpierz – Radna Rady Miejskiej.
 22. Elżbieta Kasprzyk – Radna Rady Miejskiej.
 23. Jacek Kawka – Radny Rady Miejskiej.
 24. Wanda Kmieciak – Radna Rady Miejskiej.
 25. Andrzej Kułdosz – Radny Rady Miejskiej.
 26. Tomasz Namieciński – Radny Rady Miejskiej.
 27. Janina Nikitińska – Radna Rady Miejskiej.
 28. Paweł Nikitiński – Radny Rady Miejskiej.
 29. Artur Nycz – Radny Rady Miejskiej.
 30. Marcin Para – Radny Rady Miejskiej.
 31. Eugeniusz Robak – Radny Rady Miejskiej.
 32. Stanisław Różański – Radny Rady Miejskiej.
 33. Marek Sanecki – Radny Rady Miejskiej.
 34. Mieczysław Sawaryn – Radny Rady Miejskiej.
 35. Janusz Skrzypiński – Radny Rady Miejskiej.
 36. Ireneusz Sochaj – Radny Rady Miejskiej.
 37. Zbigniew Kozakiewicz – Radny Rady Miejskiej.
 38. Piotr Wieczorek – Biuro Nieruchomości.
 39. Jacek Warda – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica.
 40. Tadeusz Kuźniar - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra.
 41. Jerzy Giegurzyński - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ.
 42. Markiewicz Aleksander – Mulan Sp. z o.o.
 43. Kazimierz Trus – Ni-Ka-Do Trus.
 44. Kazimierz Dąbrowski – FACHBUD.
 45. Ludwik Biel – AB.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z przystąpieniem do opracowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2008-2012 koniecznym jest powołanie Komitetu Sterującego dla potrzeb budowy programu. Szeroki skład Komitetu, reprezentujący różne środowiska i grupy społeczno-gospodarcze zapewni możliwie szeroki udział społeczny przy pracach nad tym dokumentem. Przyjęcie takiej organizacji pracy nad programem podyktowane jest przyjętą metodologią i powinno skutkować efektem rzeczowym w postaci opracowania dokumentu odpowiadającego zapotrzebowaniom społeczności lokalnej i wykorzystującą możliwości oraz szanse rozwojowe Gminy.

Sporządziła:
Janina Major