Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-34/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-34/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 czerwca  2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 maja 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 maja 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XXVI/244/08 zatwierdzenia strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXVI/245/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXVI/246/08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żórawie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
NR XXVI/247/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, w rejonie ulicy Flisaczej - Łącznej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/248/08 sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/249/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/250/08 oddania w użyczenie na czas nieoznaczony gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/251/08 w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gryfino w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/252/08 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości zabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/253/08 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/254/08 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/255/08 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 14 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 281 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XXVI/256/08 zaopiniowania powołania obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB320003 „Dolina Dolnej Odry” do sieci Natura 2000 Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XXVI/257/08 przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
NR XXVI/258/08 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo–Leczniczy w Gryfinie Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
NR XXVI/259/08 zmian budżetu gminy na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 maja 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 29 maja 2008 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.