Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-111/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-111/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lipca 2008 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 50.020 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 40.020
75011   Urzędy wojewódzkie 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
 
852     Pomoc społeczna 10.000
85295   Pozostała działalność 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM  50.020

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 50.020 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 40.020
75011   Urzędy wojewódzkie 20
4410 Podróże służbowe krajowe 20
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25.000
4410 Podróże służbowe krajowe 15.000
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE
852     Pomoc społeczna 10.000
85295   Pozostała działalność 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 50.020

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

                                                                                          Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 20 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na zapłacenie delegacji dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego;
  • 40.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w wyniku realizacji nałożonych na wydział zadań;

Dział 852

  • 10.000 zł – zmiana dotyczy tylko zmiany dysponenta środków; wydatki dotyczą prac społecznie użytecznych realizowanych do tej pory przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, a które przechodzą w dyspozycję Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk