Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-58/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78.

ZARZĄDZENIE NR 0151-58/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2008r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 76/2 o powierzchni 540 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 76,36 m2 i dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 33,90 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, ul. Łużycka nr 78, w wysokości 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78 – działka nr 76/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, rzeczoznawca majątkowy Maria Zegarek, w operacie szacunkowym z dnia 4 kwietnia 2008r., ustaliła w wysokości 140.000,- zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). Poniesione przez Gminę koszty w wysokości 4.000,-zł (słownie: cztery tysiące złotych), związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć do ceny nieruchomości.
W związku z tym, że cenę wywoławczą w pierwszym przetargu , zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, ustalono cenę wywoławczą w wysokości 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec