Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-141/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2008r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-141/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2008r.


w sprawie powołania Komisji ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia  1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 82 poz. 1443 z 2006 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadania określonego w Zarządzeniu Nr 0151-140/08  z dnia 30 września 2008r. powołuję komisję w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino ds. kontroli obowiązkowej deratyzacji w losowo wybranych punktach na terenie miasta i gminy Gryfino w składzie:

  1. Beata Otto – podinspektor ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
  2. Magdalena Żukowska – młodszy asystent Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sekcji higieny komunalnej
  3. Marta Mularczyk – stażysta Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sekcji higieny komunalnej
  4. funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie

§ 2. Komisja pracować będzie w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 3. Komisja przeprowadzi kontrolę realizacji zadania określonego w § 1 w trakcie trwania akcji deratyzacyjnej w dniach od 13.10.2008r. do 17.10.2008r., z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. W przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z realizacji obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej Komisja wyznaczy ponowny termin kontroli wykonania zadania.

§ 5. Po przeprowadzeniu kontroli komisja ulega rozwiązaniu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat