Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna.

Na podstawie art. 11 ust. 1, pkt. 1, art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia, przyznaje się dotacje celowe na realizację tych zadań.

§ 2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz wysokość dotacji celowej na poszczególne zadania stanowi Załącznik Nr 2.
  2. Powierzenie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert jest dyspozycja zawarta w pkt. 3 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

Sporządził:
Daniel Cieślak