Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki oznaczonej numerem 92/8 o powierzchni 1201 m2, położonej w obrębie Krzypnica z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 stycznia 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki oznaczonej numerem 92/8 o powierzchni 1201 m2, położonej w obrębie Krzypnica z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. ( Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368; z 2002 r. Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działki oznaczonej numerem 92/8  o powierzchni 1201 m2, położonej w obrębie Krzypnica z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia spłaty należności stanowiącej opłatę adiacencką, wpisaną w księdze wieczystej SZ1Y/00028411/2 założonej dla nieruchomości stanowiących własność Bronisławy i Lechosława Wężowskich.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2006 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 92/5, położonej w obrębie Krzypnica stanowiącej własność Bronisławy i Lechosława Wężowskich. W wyniku podziału powstały działki 92/6 o pow. 1453 m2 oraz 92/7  o pow. 2319 m2. Działka 92/6 została sprzedana i odłączona z księgi wieczystej nr SZ1Y/00028411/2. W księdze pozostała działka 92/7. Opłata ustalona została w wysokości 3.840,00 (trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych) zł i zgodnie z wnioskiem stron rozłożona na 10 rat rocznych. W celu zabezpieczenia pozostałej do spłaty należności związanej z opłatą dokonano w księdze wieczystej wpisu hipoteki przymusowej zwykłej.  Obecnie dokonano ponownego podziału działki 92/7 w wyniku, którego powstały działki 92/8 o pow. 1201 m2 oraz 92/9 o pow. 1118 m2.  Działka 92/8 będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. W księdze wieczystej pozostanie działka 92/9. Przy przyjęciu ceny metra z wyceny sporządzonej dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej tj. z dnia 25.08.2006 r. wartość nieruchomości wynosić będzie 22.304,00 zł. Wartość ta w całości pokrywa zobowiązanie dla Gminy.

Sporządziła:
Żaneta Snoch