Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-184/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia imiennego składu Gryfińskiej Rady Kultury.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-184/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie określenia imiennego składu Gryfińskiej Rady Kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 0151-163/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się imienny skład Gryfińskiej Rady Kultury, w której skład wchodzą:

 1. Drabik Monika – przedstawiciel Gryfińskiego Domu Kultury
 2. Gazdecka Katarzyna - przedstawiciel Gryfińskiego Domu Kultury
 3. Mencel Sylwia – przedstawiciel Biblioteki Publicznej
 4. Kiełtyka Mariusz – przedstawiciel Biblioteki Publicznej
 5. Wasiluk Małgorzata - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 6. Romanicz Piotr – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 7. Biernat Patrycja
 8. Cembik Artur
 9. Dalidowicz Julian
 10. Gmiter Krzysztof
 11. Hołubowska Eliza
 12. Janiszewski Janusz
 13. Król Małgorzata
 14. Lewandowski Przemysław
 15. Puzik Maciej

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Gryfińska Rada Kultury została powołana Zarządzeniem Nr 0151-163/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 listopada 2008 roku jako organ opiniodawczo – doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W dniu  21 listopada 2008 r. minął termin składania wniosków na nabór kandydatów do Rady, spośród których, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. zarządzenia, Burmistrz powołuje członków Gryfińskiej Rady Kultury. W skład Rady wchodzą po dwóch przedstawicieli Gryfińskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej w Gryfinie oraz Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie. Kolejnych 9 osób zostało wybranych spośród lokalnych animatorów i twórców kultury z terenu gminy Gryfino, przedstawicieli stowarzyszeń, różnych dziedzin kultury oraz mediów lokalnych.

Sporządziła:
Barbara Lefik