Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-43/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2008r. w sprawie ustalenia ceny gminnych pomieszczeń mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy.

    

ZARZĄDZENIE NR 0151-43/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2008r.


w sprawie ustalenia ceny gminnych pomieszczeń mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnych pomieszczeń mieszkalnych o powierzchni 37,02 m2, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, położonych w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 15, na kwotę 74.901,- zł (siedemdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset jeden złotych).

§ 2. Cena pomieszczeń zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Eugeniusz Kuduk

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/189/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r. pomieszczenia mieszkalne o powierzchni 37,02 m2 w budynku przy ul. 1 Maja 15 w Gryfinie, przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 9 w przedmiotowym budynku.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawców majątkowych w operacie szacunkowym z dnia 14 listopada 2007r. wynosi 73.760,- zł (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych). Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.141,- zł (jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 20 marca 2008r.
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec