Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151–103B/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151–103B/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 9.200,36 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.200,36
85395   Pozostała działalność  
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 539,99
4129 Składki na Fundusz Pracy 83,57
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3.408,28
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 746,37
4309 Zakup usług pozostałych 4.285,65
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 50,04
4419 Podróże służbowe krajowe 55,60
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3,06
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27,80
OGÓŁEM 9.200,36

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.200,36 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853    

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.200,36
85395   Pozostała działalność  
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 539,99
4128 Składki na Fundusz Pracy 83,57
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3.408,28
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 746,37
4308 Zakup usług pozostałych 4.285,65
4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 50,04
4418 Podróże służbowe krajowe 55,60
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3,06
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27,80
OGÓŁEM 9.200,36

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsze zarządzenie jest tylko zarządzeniem korygującym i wynika z omyłkowego zapisu kwot wydatkowych w Zarządzeniu Nr 0151-103/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2008r.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk