Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-152/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-152/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  15   października 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 27.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 27.600
750     Administracja publiczna 15.500
75011   Urzędy wojewódzkie 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
75022   Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
75095   Pozostała działalność 5.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.100
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.100
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.100
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
OGÓŁEM 27.600

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 27.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 27.600
750     Administracja publiczna 15.500
75011   Urzędy wojewódzkie 500
4410 Podróże służbowe krajowe 500
75022   Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.100
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.100
3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.100
4430 Różne opłaty i składki 3.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
OGÓŁEM 27.600

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 500 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdu na szkolenie;
  • 5.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Biura Informacji i Promocji;
  • 10.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady  i Burmistrza w celu zabezpieczenia wypłat diet radnych oraz zakupu usług na potrzeby Rady Miejskiej w Gryfinie.

Dział 754

  • 6.100 zł – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na finansowanie wypłat ekwiwalentów OSP w III kwartale b.r.(3.100zł) oraz opłacenie ubezpieczenia samochodu pożarniczego OSP Chwarstnica (3.000zł).

Dział 900

  • 6.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek  Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup gazonów ogrodowych oraz sadzonek drzew i krzewów z przeznaczeniem na teren miasta  i gminy.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz