Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-162/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-162/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31  października 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 113.739 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 22.785
852     Pomoc społeczna 22.300
85219   Ośrodki pomocy społecznej 22.300
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 22.300
 
851     Ochrona zdrowia 485
85195   Pozostała działalność 485
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 485
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 90.954
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 90.954
85415   Pomoc materialna dla uczniów 90.954
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 90.954
OGÓŁEM 113.739

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 55.601,83 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 27.601,83
750     Administracja publiczna 300
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300
 
852     Pomoc społeczna 27.301,83
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.301,83
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 552,03
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.600
4270 Zakup usług remontowych 1.097,40
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.552,40
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 28.000
851     Ochrona zdrowia 5.000
85153   Zwalczanie narkomanii 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
 
852     Pomoc społeczna 23.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000
OGÓŁEM 55.601,83

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 169.340,83 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

118.555,83
750     Administracja publiczna 300
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300
4300 Zakup usług pozostałych 300
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 90.954
85415   Pomoc materialna dla uczniów 90.954
3240 Stypendia dla uczniów 90.954
 
852     Pomoc społeczna 27.301,83
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.301,83
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.749,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 552,03
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 50.785
851     Ochrona zdrowia 5.485
85153   Zwalczanie narkomanii 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
85195   Pozostała działalność 485
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 485
 
852     Pomoc społeczna 45.300
85219   Ośrodki pomocy społecznej 22.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.300
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000
OGÓŁEM 169.340,83

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 300 zł – przeniesienia środków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na wykonanie szafki pod zabudowę do okablowania zakupionego systemu do elektronicznej obsługi sesji.

Dział 851

  • 485 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 459/2008, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem  na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008r. Zadanie realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie;
  • 5.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 852

  • 27.301,83 zł – zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku   z niedoborem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania  z zakresu administracji rządowej;
  • 22.300 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 463/2008, które zwiększa Gminie dotację celową  z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych do obowiązków których należy świadczenie pracy socjalnej w terenie;
  • 23.000 zł -  zmian między paragrafami dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w obrębie zadań z zakresu administracji rządowej (9.000) oraz zadań własnych (14.000).

Dział 854

90.954 zł - zwiększenia dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2008, które zwiększa Gminie dotację celową   z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz