Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-19/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-19/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 lutego 2008 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218/ oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam,  co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/8  o pow. 812 m2 (KW SZ1Y/00025392/1), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep „A” nr 1040/2008 z dnia 5.02.2008r.  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Zbigniewem Mrozkiem  a Dariuszem Ludwiczakiem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Państwo Zbigniew i Aniela Mrozek nabyli od Gminy Gryfino użytkowanie wieczyste działki nr 52/8 o pow. 812 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, w 1992 r., które przekształcili w prawo własności w 2002 r. Aktem notarialnym Rep. A 1040/2008 z dn. 5.02.2008 r. Pan Zbigniew Mrozek działając w imieniu własnym oraz w imieniu swojej żony Anieli Mrozek zawarł z Dariuszem Ludwiczakiem, warunkową umowy sprzedaży działki nr 52/8 za cenę 120.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu. 
Ze względu na wysoką cenę oraz brak planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu, nie wykonam prawa pierwokupu przedmiotowej działki.

Sporządziła:
J. Woldańska