Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-41/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832;  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 676 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 576
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576
 
801     Oświata i wychowanie 100
80195   Pozostała działalność 100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100
OGÓŁEM 676

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 104.790 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 1.760
75011   Urzędy wojewódzkie 1.760
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.760
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 576
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 576
 
758     Różne rozliczenia 95.889
75818   Rezerwy ogólne i celowe 95.889
4810 Rezerwy 95.889
 
801     Oświata i wychowanie 100
80195   Pozostała działalność 100
4300 Zakup usług pozostałych 100
 
926     Kultura fizyczna i sport 365
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 365
4300 Zakup usług pozostałych 365
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 5.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
 
852     Pomoc społeczna 1.100
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100
OGÓŁEM 104.790

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 104.114 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 1.760
75011   Urzędy wojewódzkie 1.760
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.760
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.600
85495   Pozostała działalność 3.600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600
 
926     Kultura fizyczna i sport 365
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 365
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń 365
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 6.209
80101   Szkoły podstawowe 6.013
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 788
4120 Składki na Fundusz Pracy 125
80148   Stołówki szkolne 196
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26
4120 Składki na Fundusz Pracy 4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 6.193
80101   Szkoły podstawowe 5.212
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.420
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 683
4120 Składki na Fundusz Pracy 109
80148   Stołówki szkolne 981
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 832
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129
4120 Składki na Fundusz Pracy 20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 3.976
80101   Szkoły podstawowe 3.628
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.077
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 476
4120 Składki na Fundusz Pracy 75
80148   Stołówki szkolne 348
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46
4120 Składki na Fundusz Pracy 7
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 4.337
80101   Szkoły podstawowe 3.163
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.682
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 415
4120 Składki na Fundusz Pracy 66
80148   Stołówki szkolne 1.174
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 996
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154
4120 Składki na Fundusz Pracy 24
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 6.488
80101   Szkoły podstawowe 4.991
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.233
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 654
4120 Składki na Fundusz Pracy 104
80148   Stołówki szkolne 1.497
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.270
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196
4120 Składki na Fundusz Pracy 31
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 1.509
80101   Szkoły podstawowe 1.509
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.280
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198
4120 Składki na Fundusz Pracy 31
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 638
80101   Szkoły podstawowe 638
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84
4120 Składki na Fundusz Pracy 13
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 5.986
80110   Gimnazja 5.935
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.034
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 778
4120 Składki na Fundusz Pracy 123
80148   Stołówki szkolne 51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7
4120 Składki na Fundusz Pracy 1
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 50
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7
4120 Składki na Fundusz Pracy 1
PRZEDSZKOLE NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 4.917
80104   Przedszkola 4.917
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4.917
PRZEDSZKOLE NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 4.376
80104   Przedszkola 4.376
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4.376
PRZEDSZKOLE NR 3 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.929
80104   Przedszkola 2.929
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.929
PRZEDSZKOLE NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 4.336
80104   Przedszkola 4.336
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4.336
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 2.929
80104   Przedszkola 2.929
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.929
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 37.416
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 37.416
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.416
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 5.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000
4260 Zakup energii 5.000
 
852     Pomoc społeczna 1.100
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100
OGÓŁEM 104.114

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Dochody

Dział 751

 • 576 zł – zmniejszenia dokonuje się zgodnie z decyzją nr 25/2008 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2008r., która określa ostateczną kwotę dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców;

Dział 801

 • 100 zł – zmniejszenia dokonuje się zgodnie z decyzją pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB.1-MG-3011-2/7/08 z dnia 20 lutego 2008r., które określa ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący;

Wydatki

Dział 750

 • 1.760 zł – zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika USC w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w/w referatu;

Dział 751

 • 576 zł – zmniejszenia dokonuje się w związku z w/w decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie;

Dział 758

 • 89.113 zł – zmniejszenia rezerwy celowej dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków nieznajdujących pokrycia w budżecie;

Dział 801

 • 54.823 zł – dodatkowe środki w tym dziale przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych (150,00 zł brutto na etat przy uwzględnieniu 10 miesięcy roku 2008), i tak:
  • SP Nr 1 – 6.209 zł,
  • SP Nr 2 – 6.193 zł,
  • SP Nr 4 – 3.976 zł,
  • SP Chwarstnica – 4.337 zł,
  • SP Gardno – 6.488 zł,
  • SP Radziszewo – 1.509 zł,
  • SP Żabnica – 638 zł,
  • Gimnazjum – 5.986 zł,
  • Przedszkole Nr 1 – 4.917 zł,
  • Przedszkole Nr 2 – 4.376 zł,
  • Przedszkole Nr 3 – 2.929 zł,
  • Przedszkole Nr 4 – 4.336 zł
  • Przedszkole Nr 5 – 2.929 zł
 • 37.416 zł – zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie na wypłatę odprawy emerytalnej w m-cu marcu br.;
 • 100 zł - zmniejszenia dokonuje się zgodnie z w/w decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego która określa ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący;

Dział 851

 • 5.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w celu prawidłowego zaklasyfikowania zaangażowanych środków;

Dział 852

 • 1.100 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w celu prawidłowego zaklasyfikowania zaangażowanych środków;

Dział 854

 • 3.600 zł – dodatkowe środki przeznacza się na zatrudnienie jednego dodatkowego wychowawcy w ognisku przedszkolnym prowadzonym w m. Daleszewo, na okres dwóch miesięcy (wniosek naczelnika BWS);
 • 50 zł - dodatkowe środki przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Międzyszkolnym Ośrodku sportowym w Gryfinie (150,00 zł brutto na etat przy uwzględnieniu 10 miesięcy roku 2008),

Dział 926

 • 365 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na nagrody przyznawane przez Burmistrza dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk