Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 kwietnia 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 59.718 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 2.100
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100
 
758     Różne rozliczenia 57.618
75818   Rezerwy ogólne i celowe 57.618
4810 Rezerwy 57.618
OGÓŁEM 59.718

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 59.718 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
750     Administracja publiczna 17.100
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.100
4270 Zakup usług remontowych 15.000
4430 Różne opłaty i składki 2.100
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000
75495   Pozostała działalność 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
 
926     Kultura fizyczna i sport 21.800
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 21.800
4300 Zakup usług pozostałych 21.800
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 16.818
80110   Gimnazja 16.818
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.818
OGÓŁEM 59.718

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 15.000 zł – zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie samochodu Peugeot 607, którego upłynął okres gwarancji. Wnioskowana kwota zapewni utrzymanie samochodów w pełnej sprawności technicznej;
  • 2.100 zł – zmian wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Reagowania z przeznaczeniem ubezpieczenie samochodów służbowych urzędu;

Dział 754

  • 4.000 zł – zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją spotkania okolicznościowego z okazji 15-lecia Straży Miejskiej w Gryfinie;

Dział 926

  • 21.800 zł - zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zawodów „STRONGMAN”, z udziałem siłaczy ze Szkocji i Polski, organizowanymi w Gryfinie w dniach 02-03.05.2008r.;

Dział 801

  • 16.818 zł – zwiększenia wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawę rentową, jubileusz oraz ekwiwalent za urlop dla pracownika obsługi, przechodzącego na rentę.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk