Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-163/08 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Kultury.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-163/08
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 7 listopada 2008 r.


w sprawie powołania Gryfińskiej Rady Kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717; Nr 162 poz.1568; z 2004 Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128; Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173 poz.1218) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Gryfińską Radę Kultury, zwaną dalej „Radą”.
 2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, zwanego dalej „Burmistrzem”.
 3. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. przedstawianie propozycji i opinii w zakresie rozwoju kierunków i form działalności kulturalnej finansowanej przez Gminę Gryfino,
 2. przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Burmistrza z twórcami i animatorami kultury oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną,
 3. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących różnych przejawów życia kulturalnego, w szczególności o projektach uchwał, ważnych dla środowiska kultury,
 4. przygotowywanie propozycji w zakresie wykorzystania funduszy pozagminnych dla sektora kultury,
 5. pełnienie funkcji kapituły opiniodawczej w kwestii przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza za działalność kulturalną,
 6. inspirowanie nowych form działalności kulturalnej.

§ 3.

 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 2. W skład Rady wchodzi maksymalnie 15 osób.
 3. Członków Rady powołuje Burmistrz.
 4. W skład Rady wchodzą:
  1. dwóch przedstawicieli Gryfińskiego Domu Kultury,
  2. dwóch przedstawicieli Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
  3. dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
  4. maksymalnie dziewięciu przedstawicieli wybranych spośród: lokalnych animatorów i twórców kultury z terenu miasta i gminy Gryfino, przedstawicieli stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną na terenie Gminy Gryfino, jako podstawową działalność statutową, przedstawicieli różnych dziedzin kultury (m.in. malarstwa, literatury, śpiewu, muzyki, tańca, teatru, filmu, ochrony zabytków, rzeźby), przedstawicieli mediów lokalnych.
 5. Przedstawicieli Gryfińskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Gryfinie desygnują do Rady dyrektorzy tych instytucji kultury.
 6. Przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Gryfine desygnuje Burmistrz spośród pracowników komórek organizacyjnych merytorycznie odpowiedzialnych za sprawy kultury i promocji.
 7. Przedstawicieli stowarzyszeń, o których mowa w ust. 4 pkt d) desygnują uprawnione do tego statutowe organy tych stowarzyszeń.
 8. Osoby wymienione w ust. 4 pkt d) wybierane są do składu Rady przez Burmistrza spośród kandydatów publicznie zgłoszonych przez osoby prawne i fizyczne.
 9. Informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady, Burmistrz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz przekazuje pisemnie do Gryfińskiego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.
 10. Burmistrz odwołuje członka Rady:
  1. na wniosek danego członka Rady,
  2. na wniosek dyrektora instytucji kultury lub organu stowarzyszenia, desygnującego danego członka Rady,
  3. w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 4 pkt c) i d) – z własnej inicjatywy.
 11. Uzupełnienie składu Rady następuje zgodnie z zasadami przyjętymi w ust.4)-9).
 12. Powołanie w skład Rady następuje w trybie Zarządzenia Burmistrza.

§ 4.

 1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym nie może być przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Sekretarzem jest przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 4. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.
 5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz.

§ 5.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  na 3 miesiące.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Burmistrza lub członków Rady w liczbie stanowiącej co najmniej jedną trzecią jej składu.
 3. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
 4. Przed zwołaniem posiedzenia Rady przewodniczący konsultuje termin i tematykę posiedzenia z Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 5. Członkowie Rady zawiadamiani są o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad, conajmniej na 3 dni przed terminem spotkania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

 1. Rada wyraża swoje opinie w formie uchwały.
 2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,  w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący lub w przypadku nieobecności wiceprzewodniczącego – sekretarz.

§ 7. Na wniosek członków Rady, przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu,  z głosem doradczym, osoby spoza grona Rady.

§ 8.

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący  i sekretarz, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący i sekretarz.
 2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty rozpatrywane  w czasie posiedzenia.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedzialnemu za sprawy kultury.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat