Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-96/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w sołectwie Parsówek.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-96/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2008 r.


w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w sołectwie Parsówek

Na podstawie § 25 ust. 1 w związku z § 16 Statutu sołectwa Parsówek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004 r.  w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek (Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 28, poz.511) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Parsówek w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2008 - 2012.
  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 27 czerwca 2008 r. o godz. 17.oo na terenie posesji Pana Jana Olecha - mieszkańca Parsówka.

§ 2.

  1. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
  2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Parsówka bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 3. Zebraniu będzie przewodniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W dniu 30 czerwca 2008r. upływa kadencja sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Parsówek. W związku z powyższym należy przeprowadzić wybory na kolejną kadencję tj. 2008-2012.

Sporządziła:
Krystyna Więch