Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-154/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 października 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

ZARZĄDZENIE NR 0151-154/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 października 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.67 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782; z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działek 18/9 i 18/10 o łącznej pow. 1562 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, w wysokości 135.000,- zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod obsługę komunikacji – zespoły garaży murowanych, rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak, ustalił w operacie szacunkowym w wysokości – 128.084,-zł.  Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości 135.000,00 zł.

Sporządziła:
J. Woldańska