Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-140/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2008r. w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-140/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2008r.


w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia  1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zacho. Nr 82 poz. 1443 z 2006 r.) w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie od 13 października 2008r. do 17 października 2008r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożona trutką.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi powołana odrębnym zarządzeniem Komisja w skład której wchodzą: pracownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie NR LII/633/06 z dnia 1 czerwca 2006r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino w rozdziale IX § 22 ust. 1 upoważniła Burmistrza do wyznaczenia terminów i miejsc przeprowadzania akcji deratyzacyjnej.  W związku z tym, iż w ostatnim czasie do Urzędu Miasta i Gminy docierały sygnały mieszkańców o wzmożonej aktywności szczurów na terenie miasta i gminy Gryfino zachodzi konieczność wyznaczenia i przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacyjnej.

Sporządziła:
Beata Otto