Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-34/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-34/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 marca 2008 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21/97  o pow. 34 m2 (KW - nr SZ1Y/00018971/2), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. „A” nr 326/2008 z dnia 18.01.2008 r.  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jana Marka Piekuta, w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Ludowej nr 6/4, pomiędzy Dominikiem Goźlińskim a Robertem Kozak.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Zbywca jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki od 2007 r., którą nabył od Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”.
Aktem notarialnym nr 326/2008 z dn. 18.01.2008 r. p. Andrzej Goźliński zawarł z p. Robertem Kozak, warunkową umowę sprzedaży działki nr 21/97 o powierzchni 34 m2 za cenę 6.100,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.
Ze względu na powierzchnię działki, która uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie, nabywanie działki na mienie gminne jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska