Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-98/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0151-98/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póxniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Pana Leopolda Kemmlinga ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej  w Gryfinie.

§ 2. Powodem odwołania jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek pracownika z dniem 12 czerwca 2008r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W dniu 12 maja 2008r. Pan Leopold Kemmling – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron. Pracodawca przychylił się do złożonego wniosku. W związku z powyższym z dniem 12 czerwca 2008 r. nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym dyrektorem.