Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-104/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 lipca 2008r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0151-104/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 lipca 2008r.


w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Sylwię Mencel z dniem 01 lipca 2008 r. na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

§ 2. Warunki pracy i płacy zostaną określone w umowie o pracę.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Z dniem 13 czerwca 2008 r. rozwiązano stosunek pracy z Dyrektorem Biblioteki Publicznej  w Gryfinie - Panem Leopoldem Kemmlingiem. Z dniem 01 lipca 2008 r. na ww. stanowisko powołano Panią Sylwię Mencel, dotychczasowego zastępcę dyrektora.