Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-145/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-145/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2008r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust.4, ust.6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego  w Gminie Gryfino, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania  i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 2. W skład Zespołu powołuję:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy - Przewodniczący;
 2. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zastępca Przewodniczącego;
 3. Skarbnik Miasta i Gminy;
 4. Sekretarz Miasta i Gminy;
 5. Komendant Straży Miejskiej;
 6. Naczelnik Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
 7. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
 8. Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 9. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
 10. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 11. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych;
 12. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
 13. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.;
 14. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.;
 15. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 16. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół;
 17. Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych;
 18. Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino;
 19. Przedstawiciel Inspekcji Weterynaryjnej;
 20. Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie;
 21. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.

§ 3. Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy  w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16.

§ 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu określa jego regulamin pracy, zatwierdzony przez Burmistrza, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 0151 – 62/05 z dnia  18 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania i określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym istnieje konieczność opracowania nowego Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Sporządził:
Robert Klecha