Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-195/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-195/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420;  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 98.580,80 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 20.695,80
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.800
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
4270 Zakup usług remontowych 2.600
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.682,10
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.682,10
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.682,10
 
758     Różne rozliczenia 7.390
75818   Rezerwy ogólne i celowe 7.390
4810 Rezerwy 7.390
 
852     Pomoc społeczna 2.823,70
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.823,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.823,70
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 77.885
801     Oświata i wychowanie 76.501
80110   Gimnazja 4.683
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.321
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.362
80120   Licea ogólnokształcące 66.818
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.140
4260 Zakup energii 14.178
80123   Licea profilowane 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.384
85401   Świetlice szkolne 1.384
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.190
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165
4120 Składki na Fundusz Pracy 29
OGÓŁEM 98.580,80

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 98.580,80 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 20.695,80
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.800
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200
4430 Różne opłaty i składki 2.600
 
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.682,10
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.682,10
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1.682,10
 
852     Pomoc społeczna 10.213,70
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.213,70
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.350
4120 Składki na Fundusz Pracy 120
4270 Zakup usług remontowych 164,70
4300 Zakup usług pozostałych 11
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.648
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GRYFINIE 77.885
801     Oświata i wychowanie 76.501
80110   Gimnazja 4.683
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.687
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213
4120 Składki na Fundusz Pracy 45
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.738
80120   Licea ogólnokształcące 66.818
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.760
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 13.818
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych 10.056
80123   Licea profilowane 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.384
85401   Świetlice szkolne 1.384
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.384
OGÓŁEM 98.580,80

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 3.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na opłatę polis ubezpieczeniowych samochodów pożarniczych (2.600) oraz na wynagrodzenia dla kierowców OSP (1.200);

Dział 756

  • 1.682,10 zł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;

Dział 758, 852

10.213,70 zł- zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych (zad. zlecone §§ 4210, 4270, 4300, 4440).  7.390 zł zwiększono wydatki wydziału  z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

Dział 921

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatku;

Dział 801,854

  • 77.885 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz