Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-18/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-18/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lutego 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 / oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • dz. nr 74/3 na kwotę 40.000,-zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
 • dz. nr 74/6 na kwotę 38.000,-zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 • dz. nr 74/4 na kwotę 38.000,-zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 • dz. nr 74/5 na kwotę 41.000,-zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak, ustalił w operatach szacunkowych w następującej wysokości:

 • dz. nr 74/3 o pow. 1131 m2 na kwotę 38.454,-zł,
 • dz. nr 74/6 o pow. 1073 m2 na kwotę 36.482,-zł,
 • dz. nr 74/4 o pow. 1140 m2 na kwotę 36.480,-zł,
 • dz. nr 74/5 o pow. 1231 m2 na kwotę 39.392,-zł.

Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty w wysokości około 5.500,-zł, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono ceny wywoławcze do pierwszego przetargu dla przedmiotowych nieruchomości w wysokości:

 • dz. nr 74/3 – 40.000,-zł,
 • dz. nr 74/6 – 38.000,-zł,
 • dz. nr 74/4 – 38.000,-zł,
 • dz. nr 74/5 – 41.000,-zł.

Sprzadziła:
J. Woldańska