Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-97/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-97/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 20.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
700     Gospodarka mieszkaniowa 20.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 20.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na zawarcie umowy dzierżawy z PKS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zorganizowanie plaży miejskiej w Steklnie;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk