Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-110/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-110/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,  Nr 191, poz. 1369, z 2008 r. Nr 247, poz. 1821) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593; z 2007 Nr 214, poz. 1580) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich  w Gryfinie Pani Joanny Ulaszewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
  2. Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. Irena Bis – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie,
  4. Sławomir Fuks – ekspert,
  5. Jolanta Lejman – ekspert.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,  Nr 191, poz. 1369, z 2008 r. Nr 247, poz. 1821) organ prowadzący szkoły lub placówki oświatowe powołuje komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji winny wchodzić następujące osoby:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły,
  4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisja została powołana dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie prowadzonej przez Gminę Gryfino, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2008 r.

Sporządziła:
Marta Marczak