Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-189/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 0151-189/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 grudnia 2008 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369/ oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/2 o pow. 145 m2 (KW - nr SZ1Y/00035698/9), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. „A” nr 9878/2008 z dnia 24.11.2008 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Regalica”  w Gryfinie a Dariuszem i Agnieszką Kaczorowskimi S.C. CLASSIC NEW .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” w Gryfinie jest użytkownikiem wieczystym działki nr 248/2 o pow. 145 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino od 1968 r.
Aktem notarialnym Rep. A 9878/2008 z dn. 24.11.2008 r. Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”” zawarli z Dariuszem i Agnieszką Kaczorowskimi prowadzącymi s.c. pod firmą: CLASSIC NEW S.C., warunkową umowy sprzedaży działki nr 248/2 za cenę 140.300,-zł wraz z VAT, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie wykona prawa pierwokupu.
Ze względu na wysoką cenę działki, nabywanie jej na mienie gminne jest nieekonomiczne.

Sporządziła:
J. Woldańska