Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-54/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 26, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0151-54/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 26, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z  2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6.03.2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 26 o pow. 226 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przeznaczonej do oddania  w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 25,  w wysokości: - 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych) + VAT 22% tj. 4.400,- zł (cztery tysiące czterysta złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/170/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 3 m. Gryfino, oznaczoną nr działki 26, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 25.
Wartość rynkową w/w nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy – Andrzej Sobczak, ustalił w operacie szacunkowym na kwotę 18.306,-zł. Ponieważ przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość proponuję do oddania w użytkowanie wieczyste ustalić cenę działki w wysokości 20.000,-zł. Do ceny tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% - 4.400,- zł.
Łączna wartość w wysokości 24.400,- zł, będzie podstawą do ustalenia pierwszej opłaty z tyt.użytkowania wieczystego wynoszącej 25% co stanowi kwotę 6.100,- zł.
Ponadto Nabywca pokrywa w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (około 256,-zł).
Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki nr 26, ceny  w wysokości 20.000,-zł + VAT.

Sporządziła:
J. Woldańska