Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-22/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2008

ZARZĄDZENIE NR 0151-22/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2008 r.


w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2008

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W ramach wspierania społeczności wiejskich przeznacza się w 2008 roku środki, zwane dalej funduszem sołeckim, w kwocie 6 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa  z przeznaczeniem na bieżące potrzeby kulturalne sołectw, a w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych.

§ 2. Wysokość kwoty dla każdego sołectwa, określonej zgodnie z § 1 przedstawia tabela, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Uprawnionym do korzystania z funduszu sołeckiego jest wyłącznie sołtys, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.
  2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić łączną kwotę wraz z jej podziałem na poszczególny rodzaj wydatków, cel, adresata zakupów lub usług oraz termin  i miejsce imprezy.
  3. Sołtysi obowiązani są do składania wniosków w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem dokonania zakupów lub usług.

§ 4. W uzasadnionym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odmówić przyznania wnioskowanych środków.

§ 5. Wprowadza się odpowiedzialność materialną sołtysów za środki trwałe zakupione  z budżetu Gminy na potrzeby sołectwa, poprzez podpisanie stosownej umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3.

§ 6.

  1. Zobowiązuje się sołtysów do przedłożenia sprawozdania z każdej zorganizowanej ze środków funduszu sołeckiego imprezy, pod rygorem zablokowania dalszych środków, którego wzór stanowi załącznik Nr 4.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminie w Gryfinie w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.

§ 7. Płatności za towary lub usługi wskazane we wnioskach sołtysów realizowane są przelewem bądź gotówką, po uprzednim wystawieniu przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie pisemnego zlecenia bądź zamówienia.

§ 8. Informacja na temat wykorzystanych środków z funduszu sołeckiego przekazywana jest sołtysom w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.

§ 9. Przyznany fundusz sołecki należy wykorzystać do 20 grudnia 2008 roku. Środki niewykorzystane nie przechodzą na rok następny.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Wspieranie społeczności wiejskich jest obowiązkiem Gminy i dlatego co roku  w budżecie zabezpiecza się kwotę na bieżące potrzeby kulturalne sołectw,  a w szczególności na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych. Przyznana kwota jest określona proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectwa i wynosi 6 zł na jednego mieszkańca. W celu ujednolicenia sposobu wnioskowania, realizowania i rozliczania środków  z funduszu sołeckiego przyjmuje się, wzorem lat ubiegłych, zasady dysponowania tym funduszem.

Sporządziła:
Barbara Lefik