Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-186/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0151-186/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 grudnia 2008r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 24, na kwotę 148.500,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Nr XL/529/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 lutego 2002r., nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym przy ul. Łużyckiej nr 24 w Gryfinie, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemców.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 4 października 2008 r. wynosi 148.500,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych).  Na podstawie art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec