Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-136/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0151-136/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu udziału do 1/2 części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 393/8 o pow. 1086 m2 ( KW SZ1Y/000014371/8) w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 7501/2008 z dnia 4.09.2008 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ady Józefczyk, w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej nr 12, pomiędzy Barbarą Jadwigą Witkowską a Iwoną i Andrzejem Rozmyślak.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.  Pani Barbara Jadwiga Witkowska udział w nieruchomości nabyła częściowo w czasie trwania związku małżeńskiego, od Skarbu Państwa w 1984 r. a częściowo  w spadku po zmarłym mężu Janie Witkowskim. Pozostałe udziały w spadku nabyły dwie córki każda w 1/3 części. Prawo pierwokupu przysługuje tylko do udziału nabytego od Skarbu Państwa czyli do 1/2 części pani Barbary Jadwigi Witkowskiej.
Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z garażem i przyłączami.  Aktem notarialnym Rep. A 7501/2008 z dn. 04.09.2008 r. Pani Barbara Witkowska zawarła z Iwoną i Andrzejem Rozmyślak warunkową umowy sprzedaży udziału do 1/2 części w działce nr 393/8 za cenę 40.000,- zł, pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

Nabywanie na mienie gminne udziału do 1/2 części w działce, w której jest jeszcze trzech współwłaścicieli jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska