Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-112/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej (obręb ewidencyjny nr 3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

ZARZĄDZENIE NR 0151-112/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lipca 2008 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy  ul. Garbarskiej (obręb ewidencyjny nr 3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 37 o powierzchni 0,1924 ha, położonej  w Gryfinie przy ul. Garbarskiej (obręb ewidencyjny nr 3), przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na kwotę 42.170,00 zł (czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Użytkownik wieczysty (osoba prawna) nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 37 o powierzchni 0,1924 ha, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej (obręb ewidencyjny nr 3) wystąpił  z wnioskiem o jej nabycie na własność.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, „nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu”.
Uchwałą Nr XXVI/248/087 z dnia 29 maja 2008 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 37 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego. Przepisy wymienionej ustawy stanowią, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy, a w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetragowej, jej cena nie może być niższa od tej wartości. Ponadto, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana użytkownikowi wieczystemu, to na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość działki 37 na kwotę 137.585,00 zł  a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 95.415,00 zł.
Po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, cena sprzedaży działki wynosi 42.170,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 22%, co stanowi kwotę 9.277,40 zł. Ostatecznie użytkownik wieczysty, z tytułu nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie zapłacić kwotę brutto w wysokości 51.447,40 zł.

Sporządziła:
K.Lamperska