Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-28/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2008

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 28 /08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lutego 2008r.


w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2008

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu Gminy Gryfino na rok 2008 zgodnie z załącznikami 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z ust. 5 art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) opracowuje harmonogram realizacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Harmonogram obejmuje prognozowane dochody budżetu w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wielkość wydatków, planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk