Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-151/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2008r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0151-151/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października 2008r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 19 – lokal nr 18, na kwotę 69.450,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991., lokal mieszkalny nr 18 w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Gryfinie przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 29 maja 2008 r. wynosi 69.450,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Wysokość funduszu remontowego na w/w lokalu na dzień 30.09.2008r. wynosi minus 287,62 zł (minus dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze). Miesięczny przypis funduszu wynosi 41,40 zł.
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.
W przypadku, gdy w momencie sprzedaży nieruchomości lokalowej stan funduszu remontowego będzie ujemny, nabywca zobowiązany będzie do jego uregulowania przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec