Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-138/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-138/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 września 2008r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 175.329,05 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 156.323,05
600     Transport i łączność 20.000,00
60016   Drogi publiczne gminne 20.000,00
4270 Zakup usług remontowych 20.000,00
 
750     Administracja publiczna 20.000,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00
 
801     Oświata i wychowanie 60.000,00
80101   Szkoły podstawowe 60.000,00
4270 Zakup usług remontowych 60.000,00
 
852     Pomoc społeczna 56.323,05
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 56.323,05
3110 Świadczenia społeczne 56.323,05
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 12.000,00
852     Pomoc społeczna 12.000,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 12.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 7.006,00
852     Pomoc społeczna 7.006,00
85295   Pozostała działalność 7.006,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.006,00
OGÓŁEM 175.329,05

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 175.329,05 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

156.323,05
600     Transport i łączność 20.000,00
60016   Drogi publiczne gminne 20.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
 
750     Administracja publiczna 20.000,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000,00
4140 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000,00
 
801     Oświata i wychowanie 60.000,00
80120   Licea ogólnokształcące 60.000,00
4270 Zakup usług remontowych 60.000,00
 
852     Pomoc społeczna 56.323,05
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 56.323,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.323,05
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 40.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE 12.000,00
852     Pomoc społeczna 12.000,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 12.000,00
4170 Wynagrodzeni bezosobowe 12.000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 7.006,00
852     Pomoc społeczna 7.006,00
85295   Pozostała działalność 7.006,00
6060 Wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.006,00
OGÓŁEM 175.329,05

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600

  • 20.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na finansowanie prac wykonywanych w ramach umów – zleceń z tytułu pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w związku z budową i remontem dróg gminnych;

Dział 750

  • 20.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na brakujące środki przeznaczone na składki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Dział 801

  • 60.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń stołówki w nowo-przejętym Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości w Gryfinie;

Dział 852

  • 56.323,05 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych; w związku z pismem Wojewody środki przyznane Zarządzeniem Wojewody Nr 341/2008 i przedzielone na §3110, mogą zostać wykorzystane na przygotowanie nowych stanowisk pracy, wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz inny sprzęt informatyczny, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, pozostałe wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne;
  • 12.000 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z umową-zlecenia;
  • 7.006 zł – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk