Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 stycznia 2008 roku


w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Na podstawie § 1 ust. 4, 5 Uchwały Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino, zarządza się co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino wynosi od 1 lutego 2008 roku 135,00 zł. (słownie złotych: sto trzydzieści pięć) do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wysokość opłaty z 10 % zniżką wynosi 122,00 zł. (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Wprowadzenie nowej stawki opłaty stałej za pobyt dziecka  w przedszkolu, podyktowane jest zmianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r., które od dnia 1 stycznia 2008 r. wynosi 1 126,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc sto dwadzieścia sześć 00/100). Opłata stała zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino stanowi 12% minimalnego wynagrodzenia.

Sporządziła:
Marta Marczak